Terembérlés felhasználási feltételei

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek az Artmed Motion Tánc- és Mozgásstúdió (MemeNix Dance Kft., cégjegyzékszám: 01-09-381030, székhely: 1064 Budapest, Szondi utca 61. al. 1., a továbbiakban : Stúdió ) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő igénybe vevő (a továbbiakban: Vendég) között létrejövő szerződés általános feltételeit, valamint felhasználási feltételeket tartalmazza.

 • A szolgáltatás tárgya, díja

Stúdió a 1064 Budapest, Szondi utca 61. szám alatt található, balett / tánc / edzőterem (a továbbiakban: Terem) ideiglenes használatát biztosítja Vendég részére. Vendég a Termet e-mailben az info@artmedmotion.hu címen, vagy telefonon a + 36 30 091 6622 számon keresztül foglalhatja le.

A foglaláshoz a Vendég köteles nevét, e-mail címét, valamint telefonszámát megadni.[SPV1]

A szolgáltatás díja:

Kisterem (17 m2): 2 500 Ft / óra

Nagyterem (80 m2): 6 000 Ft / óra

A szolgáltatás díját Vendég a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával egyenlítheti ki.

Vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben az előzetesen lefoglalt időpontban nem jelenik meg, és lemondási szándékát az időpont kezdete előtt legalább 24 órával nem jelzi Stúdió elérhetőségeinek valamelyikén, a szolgáltatás díját köteles kifizetni.[SPV2]

 • A Terem használatának szabályai

A Stúdió területe, valamint a Terem csak rendeltetésének megfelelően használható. A Stúdió használója köteles betartani a Terem használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Felhasználási Feltételekben foglalt szabályokat.

A Stúdió területén és a Teremben tilos:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
 • az olyan tevékenység, amely a Stúdió szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért vagy más vendég testi épségét veszélyezteti,
 • minden, másokat, különösen a szomszédokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • közrendet sértő viselkedés
 • drogok, tiltott doppingszerek fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy bevitele;
 • bármilyen tüzet okozó tevékenység folytatása.

A Terembe utcai cipővel tilos a belépés, váltócipő használata kötelező!

Vendég a Terem igénybevétele során köteles betartani a biztonságos használatra vonatkozó szabályokat.

Vendég a Terem használata során annak állagát és épségét köteles megóvni, köteles továbbá a Terem elhagyásakor annak eredeti állapotát helyreállítani, ide értve a Teremben található eszközök elpakolását, valamint az alapvető higiéniai feltételek helyreállítását.

A Vendég számára belépéskor átadott eszközöket köteles távozáskor hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik Stúdió felé.

Amennyiben a Vendég a jelen Felhasználási Feltételek szabályait, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat megszegi, a Stúdió figyelmezteti, és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén a Stúdió jogosult a Vendéget távozásra felszólítani.

A Stúdió területén minden Vendégre kötelező érvényű a Felhasználási feltételek és az alapvető tisztaság betartása, elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

 • Felelősség

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Termet saját felelősségére és kockázatára használja.

Stúdió a Terem használata során keletkezett károkért, balesetekért, esetleges személyi sérülésekért felelősséget nem vállal. Nem vállal felelősséget továbbá a Stúdió a területére bevitt és elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért, Vendégek felelősek az általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.

Vendég a Terem használatával vállalja, hogy a Termet és az ott megtalálható eszközöket rendeltetés-szerűen alkalmazza, kárt azokban nem okoz. Minden nem megfelelő, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt Vendég köteles megtéríteni.

Vendég tudomásul veszi, hogy minden a Teremben, annak berendezéseiben vagy annak közvetlen környezetében okozott egyéb kárt, a károkozás szándékosságától vagy gondatlanságától függetlenül köteles Stúdiónak haladéktalanul megtéríteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései szerint.

 • Panaszok kezelése

Abban a nem várt esetben, ha a szolgáltatás igénybevétele során probléma merülne fel, Vendég az alábbi elérhetőségeken jogosult panaszt tenni a Stúdiónál:

1064 Budapest, Szondi utca 61.

+36 30 091 6622

info@artmedmotion.hu

Egyéb, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén Vendég a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az illetékes kormányhivatalnál, mint fogyasztóvédelmi hatóságnál vagy békéltető testületnél jogosult eljárást kezdeményezni.

 • Adatvédelem

A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatót Vendég a https://www.artmedmotion.hu/adatkezeles/ weblapon éri el.

 • Vegyes rendelkezések

Stúdió jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket bármely időpontban egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Stúdió weblapján történő közzététellel lép hatályba.

A Stúdió és Vendég között létrejövő szerződéses jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az esetlegesen felmerülő jogvitákat felek elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felek a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

Budapest, 2021. szeptember 18.